Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Home Stagerów (OSHS)i z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3 / bud.5 (01-796), wpisane do Rejestru przedsiębiorców oraz jednocześnie do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000950267, posiadające NIP:5252895909 Regon:521259246, informuje, co następuje:

 1. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@oshs.org.pl
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (dalej: „RODO”), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Portal internetowy OSHS.ORG.PL realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Pani/Panu w następujący sposób:
 4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza:
   • w celu rozpatrzenia wniosku o przyjęcie w poczet członków OSHS, przyjęcia w poczet członków OSHS, realizacji członkostwa, w celu wydania certyfikatu potwierdzającego członkostwo, w celach statutowych OSHS oraz celach kontaktowych – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) i b) RODO, a także w celu rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku jako członka OSHS – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjęcia Pani/Pana w poczet członków OSHS.
   • w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości obsługi kontaktu informacyjnego.
   • w celu świadczenia usługi Newsletter – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) i f) RODO oraz Pani/Pana zgoda na otrzymywanie na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj.Dz.U.nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usługi Newsletter. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
   • Cele związane z zawarciem umowy sprzedaży szkoleń i wydarzeń branżowych, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu/kursie, – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do skutecznej realizacji wskazanego celu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży oraz wpisania Pani/Pana na listę uczestników szkolenia lub wydarzenia.
   • Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (archiwizacja księgowa i podatkowa) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO przy czym obowiązek ten wynika z innych przepisów prawa (m.in ustawa o rachunkowości, ordynacja podatkowa); W tym wypadku podanie danych jest obowiązkowe.
   • Dochodzenia roszczeń względem Administratora oraz dochodzenia i ochrony przed roszczeniami Administratora – podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym uzasadniony interes Administratora oraz Pani/Pana wynikają z innych przepisów prawa (m.in. kodeks cywilny).
 5. Jeżeli nie podała Pani/Pan danych osobiście, dane pochodzą od Pani/Pana pracodawcy i zostały podane w Formularzu Rejestracji na Wydarzenie.
 6. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania, prawo sprzeciwu lub usunięcia danych. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pani/Pan odwołać w formie pisemnej wysłanej za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby lub poprzez wiadomość e-mail: biuro@oshs.org.pl
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami prawa, niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, w szczególności realizacji członkostwa w OSHS, realizacji umowy sprzedaży, a także później, przez okres przedawnienia roszczeń, w przypadku przesyłania informacji handlowych i marketingowych – do momentu odwołania przez Panią/Pana zgody, zaś w przypadku rozpowszechniania Pani/Pana wizerunku najpóźniej do chwili ustania członkostwa w OSHS.
 8. Odbiorcy danych osobowych:
  • Pracownicy, współpracownicy lub członkowie organów statutowych Administratora – przy czym Administrator informuje, że wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie tym osobom, którym udzielone zostały pisemne upoważnienia i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez te osoby zadania oraz zobowiązał je do zachowania poufności danych osobowych również po ustaniu stosunku pracy lub współpracy.
  • Osoby wchodzące w skład władz OSHS – w razie realizacji członkostwa w OSHS;
  • Wykładowcy, szkoleniowcy, – w przypadku osób biorących udział w szkoleniu/wydarzeniu.
  • Podmioty którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych: dostawcy usług IT, usług płatniczych, księgowych, prawnych, kurierskich, pocztowych, marketingowych – przy czym Administrator informuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
  • Podmioty administracji publicznej uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.
 12. OSHS zastrzega sobie prawo do zmian w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 13. W razie wątpliwości odnośnie któregokolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji – poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce – KONTAKT.