Statut

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA HOME STAGERÓW

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1.

 1. Stowarzyszenie, zwane dalej w niniejszym statucie „Stowarzyszeniem”, nosi nazwę – OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE HOME STAGERÓW.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się indywidualnym znakiem graficznym oraz używać własnej pieczęci.

Art. 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 3.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

Art. 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, swoje cele może realizować ono również poza jej granicami.

 

Art. 5.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 

Art. 6.

Stowarzyszenie opiera realizację swych celów na pracy społecznej członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw oraz zakładać biura.

 

Art. 7.

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Art. 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa w zakresie promowania standardów działań home stagerów jako członków odrębnej grupy zawodowej oraz kształtowanie wizerunku home stagingu na rynku nieruchomości jako profesji.
 2. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów członków  oraz  osób  korzystających  z  jego  pomocy,  przy jednoczesnym poszanowaniu godności i praw pozostałych członków.

 

Art. 9

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • działalność edukacyjną i oświatową w zakresie profesjonalnego przygotowania nieruchomości do sprzedaży, oraz przygotowania ich do najmu krótko i długo terminowego,
 • tworzenie home stagerom forum wymiany wzajemnych doświadczeń i opinii,
 • organizowanie imprez branżowych, rekreacyjnych oraz towarzyskich integrujących home stagerów,
 • budowanie świadomości oraz promowanie w mediach zawodu home stagera oraz promowania w mediach członków Stowarzyszenia,
 • organizowanie kursów i szkoleń celem stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i personalnych home stagerów,
 • promocję i propagowanie home stagingu poprzez organizowanie konkursów, spotkań, pokazów, seminariów i konferencji,
 • tworzenie i rozwijanie struktur organizacyjnych w realizacji celów Stowarzyszenia,
 • współpraca z podmiotami pokrewnych branż, współdziałającymi z home stagerami, w szczególności pośrednikami w obrocie nieruchomościami, inwestorami, projektantami wnętrz oraz architektami,
 • reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia przed organami administracji publicznej, wobec organizacji społecznych i gospodarczych oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych,
 • tworzenie, rozwijanie oraz wdrażanie zasad współpracy pomiędzy home stagerami,
 • ochrona i reprezentowanie interesów całej grupy zawodowej home stagerów oraz współpraca z organizacjami zrzeszającymi przedstawicieli innych zawodów związanych z rynkiem nieruchomości,
 • monitorowanie poziomu profesjonalizmu i poziomu usług świadczonych przez home stagerów,
 • wspieranie lokalnych i ogólnokrajowych inicjatyw dotyczących rozwoju zawodu home stagera.
 • organizowanie i wspieranie projektów charytatywnych.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

Art. 10

 1. Stowarzyszenie tworzą:
 • członkowie założyciele
 • członkowie zwyczajni,
 • członkowie kandydaci,
 • członkowie wspierający,
 • członkowie honorowi.
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele polscy oraz cudzoziemcy niepozbawieni praw publicznych i mający pełną zdolność do czynności prawnych niezależnie od miejsca zamieszkania. Osoby prawne mogą być tylko członkami wspierającymi.
 2. Członkowie Stowarzyszenia działają w ramach określonych niniejszym statutem Stowarzyszenia.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia z dniem jego rejestracji w KRS nabywają prawa członków zwyczajnych i wspierających oraz za zgodą Zarządu prawem posługiwania się certyfikatem i znakami jakości Stowarzyszenia.

 

Członkowie Zwyczajni

Art. 11

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna spełniające łącznie następujące warunki:
 • posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadająca status członka kandydata zgodnie z art. 13 niniejszego Statutu,
 • działa minimum 12 miesięcy na rynku Home Staging i posiada dokumentację (opis i zdjęcia) dwóch pełnych realizacji Home Staging posiadających minimum trzy pomieszczenia w każdej realizacji.
 1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętej po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  • złożenia do Zarządu pisemnej deklaracji kandydata w formie wniosku członkowskiego zawierającego oświadczenie oraz dokumentację (opis i zdjęcia) w zakresie spełnienia wymagań o których mowa w ust. 1 powyżej oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Statutu i zobowiązaniu się do jego przestrzegania;
  • wyrażenia zgody na wykorzystanie swojego wizerunku na cele i w związku z przedmiotem działalności Stowarzyszenia;
  • opłacenia pełnej składki członkowskiej dla członka zwyczajnego na dany rok;
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o której mowa w ust. 2 nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia prawidłowej deklaracji.
 3. Zarząd w wyjątkowych przypadkach może zwolnić kandydata z spełnienia warunku określonego w ust. 1 pkt 2), gdzie w tym przypadku kandydat jest zobowiązany do opłacenia jednorazowego wpisowego.
 4. Zarząd odmawia przyjęcia do Stowarzyszenia w szczególności osobie której działalność pozostaje w sprzeczności z celami lub Statutem Stowarzyszenia, bądź dobrym imieniem i interesem Stowarzyszenia. Od odmowy przyjęcia opisanej powyżej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia. Decyzja podjęta przez Komisję Rewizyjną w powyższym trybie jest ostateczna.
 5. Członkowie zwyczajni którzy szczególnie aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia w realizacji jego celów mogą być wyjątkowo zwolnieni za uprzednią zgodą Komisji Rewizyjnej przez Zarząd w formie uchwały z opłaty składki członkowskiej za danych rok.

 

Art. 12

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
 • uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków z prawem głosu
 • wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 • brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach zgodnie z art. 9 powyżej, w tym w imprezach, spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, kursach, seminariach, prelekcjach, pokazach filmowych i odczytach,
 • występować do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami i postulatami,
 • używać znaku graficznego Stowarzyszenia,
 • posługiwać się certyfikatem i znakami jakości Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
 • przestrzegania Statutu, oraz innych wewnętrznych aktów prawnych uchwalonych przez Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz innych uchwał władz Stowarzyszenia,
 • opłacania terminowo składki członkowskie,
 • działania społecznie na rzecz Stowarzyszenia, promując je i aktywnie uczestnicząc w jego działaniach,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • dawania przykładu właściwej postawy moralnej,
 • powiadamiania Zarządu o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej.

 

Członkowie Kandydaci

Art. 13

 1. Członkiem kandydatem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która interesuje się rynkiem home stagingu i zawodem home stagera.
 2. Przyjęcia nowych członków kandydatów dokonuje Zarząd uchwałą podjętej po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
  • złożenia do Zarządu pisemnej deklaracji kandydata w formie wniosku członkowskiego zawierającego oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Statutu i zobowiązaniu się do jego przestrzegania;
  • opłacenia jednorazowego wpisowego oraz pełnej składki członkowskiej dla członka kandydata na dany rok;
 3. Zarząd podejmuje uchwałę o której mowa w ust. 2 nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia prawidłowej deklaracji.
 4. Zarząd odmawia przyjęcia do Stowarzyszenia w szczególności osobie której działalność pozostaje w sprzeczności z celami lub Statutem Stowarzyszenia, bądź dobrym imieniem i interesem Stowarzyszenia. Od odmowy przyjęcia opisanej powyżej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia. Decyzja podjęta przez Komisję Rewizyjną w powyższym trybie jest ostateczna.

 

Art. 14

 1. Członek kandydat ma prawo:
 • za uprzednim zaproszeniem przez Zarząd uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania Członków wyłącznie jako obserwator bez prawa głosu;
 • brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach zgodnie z art. 9 powyżej, w tym w imprezach, spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, kursach, seminariach, prelekcjach, pokazach filmowych i odczytach,
  1. Członek kandydat obowiązany jest do:
 • przestrzegania Statutu, oraz innych wewnętrznych aktów prawnych uchwalonych przez Walne Zebrania Członków, Zarząd oraz innych uchwał władz Stowarzyszenia,
 • opłacania terminowo składek członkowskich,
 • działania społecznie na rzecz Stowarzyszenia, promując je i aktywnie uczestnicząc w jego działaniach,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • dawania przykładu właściwej postawy moralnej,
 • powiadamiania Zarządu o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej.

 

Członkowie wspierający – Partnerzy

Art. 15

 1. Członkiem wspierającym (Partnerem) może zostać zainteresowana działalnością Stowarzyszenia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wspiera Stowarzyszenie pomocą finansową, rzeczową lub organizacyjną oraz:
 • wystąpiła do Zarządu o przyjęcie jej w poczet członków wspierających,
 • złożyła deklarację o zapoznaniu się z treścią Statutu i zobowiązaniu się do jego przestrzegania.
 1. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje Zarząd w drodze uchwały.

 

Art. 16

Członek wspierający (Partner) ma prawo:

 • brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie wydarzeniach zgodnie z art. 9 powyżej, w tym w imprezach, spotkaniach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, kursach, seminariach, prelekcjach, pokazach filmowych i odczytach,
 • używać znaku graficznego Stowarzyszenia ustalonego dla członków wspierających (Partnerów);

Członek wspierający (Partner) obowiązany jest do:

 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • powiadamiania Zarządu o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji oraz adresu poczty elektronicznej.

 

Członkowie Honorowi

Art. 17

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub dla branży Home Staging.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd w formie uchwały.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 4. Członek honorowy zachowuje i przestrzega wszystkich praw i obowiązków statutowych członka zwyczajnego.

 

Wygaśnięcie członkostwa

Art. 18

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • rezygnacji z członkostwa zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
 • skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 3 miesięcy,
 • wykluczenia członka ze Stowarzyszenia za poważne naruszenie obowiązków określonych w Statucie Stowarzyszenia,
 • śmierci członka,
 • utraty przez członka zdolności do czynności prawnych,
 • rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2 i 3 stwierdzenie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu następuje uchwałą Zarządu, z pisemnym uzasadnieniem jego przyczyny.
 2. Członek wykluczony lub skreślony w trybie określonym w ust. 2 ma prawo wniesienia odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Decyzja podjęta przez Komisję Rewizyjną w powyższym trybie jest ostateczna.
 3. Do czasu podjęcia decyzji przez Komisję Rewizyjną członek wykluczony lub skreślony w trybie określonym w ust. 2, który wniósł odwołanie zachowuje uprawnienia określone w art. 12 ust. 1. a uchwała Zarządu nie podlega wykonaniu.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Art. 19

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

Art.20

 1. Władze Stowarzyszenia, za wyjątkiem Walnego Zebrania Członków wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie przy obecności co najmniej 15 członków uprawnionych do głosowania. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Członkiem Władz Stowarzyszenia może być jedynie członek zwyczajny lub honorowy Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków

Art. 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Członkowie nie mogą uczestniczyć w Walnym Zebrania Członków oraz wykonywać prawa głosu przez pełnomocników bądź przedstawicieli.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszelkie sprawy niezastrzeżone do właściwości innych organów Stowarzyszenia, w szczególności:
 • uchwalanie zmian statutu
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • ustalenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd,
 • udzielanie członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w mijającym roku obrotowym,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie wniosków i skarg zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

 

Art. 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
 3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno być w szczególności:
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia sporządzonego przez Zarząd,
 • udzielanie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w mijającym roku obrotowym,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • uchwalanie głównych kierunków rozwoju Stowarzyszenia.
 • Nadzwyczajne Zebranie członków zwołuje się w przypadkach określonych niniejszym statutem.

 

Art 23

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w art. 22 ust. 2, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Komisję Rewizyjną lub jeżeli Zarząd nie zwoła Zebrania w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez 1/3 liczby członków zwyczajnych zgodnie z ust. 2.
 3. 1/2 liczby członków zwyczajnych może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
 4. 1/2 liczby członków zwyczajnych może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.

 

Art. 24

 1. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co dwa lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 2. Termin i miejsce Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą listowną lub elektroniczną. W drugim terminie, zwoływanym nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków, Walne Zebranie Członków może obradować przy obecności co najmniej 15 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. W razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 12 ust. 2 pkt. 6) każde pismo kierowane do członka Stowarzyszenia pozostawia się w dokumentach Stowarzyszenia ze skutkiem doręczenia.
 5. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.
 6. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
 7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
 8. 1/3 liczby członków zwyczajnych może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zebrania Członków.
 9. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że za jej podjęciem głosowała bezwzględna większość wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
 • Zarząd z własnej inicjatywy,
 • na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia.

 

Art. 25

 1. Walne Zebranie Członków wybiera Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania, którzy pełnią jednocześnie funkcję Komisji Skrutacyjnej.
 2. Przewodniczący i Sekretarz Zebrania wybierani są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów obecnych członków.

 

Art. 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 członków zwyczajnych i honorowych Stowarzyszenia, jeżeli przepisy Statutu nie stanowią inaczej.
 1. Głosowanie jest jawne.
 2. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych, w szczególności przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie członków organów Stowarzyszenia lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i sekretarza sporządzającego protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi odpis protokołu do księgi protokołów.
 4. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zebrania Członków i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Zebrania. Dowody zwołania Zebrania Zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.
 5. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.
 6. Głosować można tylko osobiście. Za głosowanie osobiste uważa się również głosowanie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:

1) transmisji obrad posiedzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek Stowarzyszenia może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad.

 

Zarząd

Art. 27

 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Stowarzyszenia i reprezentuje Stowarzyszenie.
 2. Zarząd składa się z 3 do 4 członków, w tym Prezesa oraz vice Prezesi.
 3. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 3 lata.
 4. Członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.

 

Art. 28

 1. Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
 • uchwałą określana jest liczba członków Zarządu w ramach określonych w art. 27 ust. 2,
 • zgłaszani są kandydaci na Prezesa Zarządu,
 • Kandydatem członka Zarządu może zostać członek Stowarzyszenia, która czynnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia jako członek Stowarzyszenia przez okres co najmniej roku.
 • w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest Prezes Zarządu, którym zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów,
 • zgłaszani są kandydaci odrębnie na pozostałe funkcje w Zarządzie,
 • w oddzielnych głosowaniach spośród zgłoszonych kandydatów wybierani są kolejno pozostali członkowie Zarządu, którymi zostają osoby uzyskujące największą liczbę głosów.
 1. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 1. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, jak również wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.
 2. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie na ręce innego członka Zarządu lub w przypadku jego braku na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu w czasie trwania kadencji poniżej 2 osób na skutek wygaśnięcia mandatu, uzupełnianie składu Zarządu do składu 2 osób następuje w drodze kooptacji, przy czym uzupełnienie składu Zarządu w tym trybie nie może dotyczyć w trakcie kadencji więcej niż ½ składu Zarządu ustalonego przez Walne Zebranie Członków.

 

Art. 29

 1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
 2. Oświadczenia składane Stowarzyszeniu oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

Art. 30

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 2. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 3. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 4. Każda sprawa pociągająca za sobą rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia lub zaciągnięcie zobowiązania, których wartość przekracza 200 (dwieście) EURO przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 5. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” decydujący jest głos Prezesa Zarządu.
 7. Udział w zebraniu zarządu i podejmowanie uchwał jest możliwe również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:  

1) transmisji obrad zebrania oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek zarządu może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad.

 

Art. 31

W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 32

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

 • przygotowanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 • pozyskiwanie funduszy i środków na działalność Stowarzyszenia,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,
 • składanie na Walnym Zebraniu Członków corocznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia,
 • występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskiem o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie pracowników do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

Art. 33

 1. Komisja Rewizyjna sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pełnioną funkcję.
 5. Komisja Rewizyjna jest powoływana przez Walne Zebranie Członków w następujący sposób:
 • zgłaszani są kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej,
 • w jednym głosowaniu spośród zgłoszonych kandydatów wybierany jest łącznie skład Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba uzyskująca największą liczbę głosów, w dalszej kolejności w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą osoby uzyskujące kolejno największą liczbę głosów; każdy głosujący może oddać głosy na 3 członków Komisji Rewizyjnej.
 1. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w każdym czasie uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu i pozostawać w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa lub podległości służbowej z członkiem Zarządu
 2. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków, kończącego jego kadencję jak również wskutek jego śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej składa rezygnację na piśmie na ręce członka Zarządu.
 4. W razie zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji poniżej 3 osób na skutek wygaśnięcia mandatu uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej do składu 3 osób następuje w drodze kooptacji, przy czym uzupełnienie składu Komisji w tym trybie nie może dotyczyć w trakcie kadencji więcej niż dwóch członków Komisji.

 

Art. 34

 1. Komisja Rewizyjna nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 2. Do szczególnych obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdań, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 6) i 7), w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zebrania Członków corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.
 3. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Stowarzyszenia, żądać od zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Stowarzyszenia.

 

Art. 35

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej 2/3 jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje czynności bez zbędnej zwłoki.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos Przewodniczącego.
 3. Z przebiegu posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, art. 26 ust. 4, 5, 6 stosuje się odpowiednio.
 4. Udział w zebraniu komisji rewizyjnej i podejmowanie uchwał jest możliwe również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zapewnieniu co najmniej:  

1) transmisji obrad zebrania oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek komisji rewizyjnej może wypowiadać się w toku obrad;  

2) wykonywania osobiście prawa głosu w toku obrad.

 

Art. 36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • bieżąca kontrola działań Zarządu,
 • występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 • żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
 • zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym w Statucie,
 • składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 37

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe i fundusze.

 

Art. 38

Majątek  Stowarzyszenia pochodzi z:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • składek członkowskich,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 • działalności gospodarczej Stowarzyszenia, w przypadku jej podjęcia.

 

Art. 39

Majątek Stowarzyszenia przeznaczany może być wyłącznie na realizację jego celów statutowych oraz pokrycie niezbędnych kosztów działalności Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Działalność gospodarcza

 

Art. 40

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą po dokonaniu w tym zakresie stosownego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 41

Zmiana Statutu Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych lub honorowych Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

 

Art. 42

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa liczbę i osoby likwidatorów, sposób reprezentacji Stowarzyszenia przez likwidatorów, sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia pozostałego po przeprowadzeniu likwidacji na konkretny cel zbieżny z celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

Art. 43

 1. Rok obrotowy Stowarzyszenia pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
 2. W razie wątpliwości interpretacyjnych obowiązującą wykładnię Statutu ustala Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 3. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego statutu stosuje się przepisy Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku.